Download algemene voorwaarden

 Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Van der Bend B.V.
 
Artikel 1:    Definities
In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
- Van der Bend/wij/ons: Van der Bend B.V., gevestigd te Brielle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24168581;
- U/uw: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Van der Bend aangaat;
- Voorwaarden: deze door Van der Bend gehanteerde Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
 
Artikel 2:    Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten van en overige rechtsverhoudingen met Van der Bend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij wij schriftelijk uitdrukkelijk aangeven die voorwaarden te accepteren.
 
Artikel 3:    Offertes
3.1. De offertes, prijzen en voorraadopgaven van Van der Bend zijn geheel vrijblijvend. Afbeeldingen, beschrijvingen, opgave van maten en gewichten en de toezendingen van monsters en proefexemplaren en dergelijke zijn ook geheel vrijblijvend en binden ons niet.
3.2. Toezending van aanbiedingen, brochures, documentatie en/of monsters en proefexemplaren verplichten ons niet tot levering en/of acceptatie van een order. Ingeval van niet-levering en/of niet-acceptatie van een order stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. Toegezonden zaken blijven ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden teruggezonden.
3.3. Wij hebben het recht bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
3.4. Offertes of prijsafspraken in overeenkomsten gelden niet automatisch voor de toekomst.
 
Artikel 4:    Overeenkomst
4.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat wij schriftelijk een order hebben bevestigd dan wel wanneer wij uitvoering aan de order/overeenkomst geven.
4.2. Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen maar ook (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen binden ons alleen als deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
4.3. Als u een al tot stand gekomen overeenkomst opzegt, waaronder ook begrepen annelering van een order, zullen wij de tot dan toe al gemaakte kosten aan u doorberekenen en hebben wij recht op een redelijke schadevergoeding, waaronder compensatie voor de gederfde winst.
 
Artikel 5:    Prijzen
5.1.Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen exclusief BTW en exclusief vervoers- order- en administratiekosten.
5.2. Al onze prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijziging door bijvoorbeeld, maar niet alleen gewijzigde inkoopprijzen of wettelijke bepalingen, tenzij anders overeengekomen. Redelijk voorzienbare prijsverhogingen zullen wij bij de orderbevestiging dan wel in de overeenkomst vermelden. Als een prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft u het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de prijsverhoging in gaat, tenzij wij op grond van wettelijke bepalingen tot de prijsverhoging verplicht zijn.
 
Artikel 6:    Betaling
6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling net­to-con­tant bij (af)levering plaats te vinden, zonder enige korting, of door overmaking op een door ons aan­gegeven bankrekening, bin­nen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum. 
6.2. Wij behouden het recht vooruit­betaling, con­tante betaling dan ­wel zekerheid voor de betaling te vragen en/of zaken onder rembours te leveren.
6.3. Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, bent u onmiddellijk in verzuim en hebben wij recht op vergoeding van rente van 1,5% per maand vanaf de vervaldag van de factuur tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan.
6.4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij maken als gevolg van uw niet-nakoming, komen voor uw rekening. Voor buitengerechtelijke incassokosten geldt het bepaalde in de Wet Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.
6.5. Iedere betaling aan ons strekt in de eerste plaats in mindering van de gemaakte kosten, vervolgens in mindering van de verschuldigde rente en tenslotte in mindering van de langst openstaande factuur en de lopende rente.
6.6. Bij niet-tijdige betaling hebben wij het recht onze verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat volledige betaling, inclusief eventueel verschuldigde rente en/of kosten is ontvangen.
6.7. Onze vorderingen zijn direct opeisbaar als wij de overeenkomst ontbinden dan wel beëindigen in de gevallen zoals omschreven in artikel 12 hieronder.
 
Artikel 7:    Levering

7.1. Opgegeven levertijden worden alleen bij benadering gegeven op basis van de ons dan bekende gegevens en zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Als niet binnen de opgegeven levertijden kan worden geleverd, zullen wij u daarvan waar mogelijk op de hoogte stellen.
7.2. Wij hebben het recht de levering op te schorten als u niet voldoet aan een bepaling uit de overeenkomst en/of deze Voorwaarden (zoals maar niet alleen niet (tijdige) betaling over zekerheidstelling) of noodzakelijke medewerking door u met betrekking tot de overeenkomst ontbreekt. 
7.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gebeurt de levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats. In alle gevallen is het risico voor uw rekening vanaf het tijdstip van levering. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats verlaten.
7.4. Wanneer u bestellingen na het verstrijken van de levertijd niet afneemt, worden ze voor uw rekening en risico opgeslagen. Dit laat onverlet uw verplichting tot betaling van de bestellingen.
7.5. Wij mogen in gedeelten leveren (deelleveranties), die wij afzonderlijk mogen factureren. Zolang een deelzending niet is betaald en/of u niet aan andere verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst of vroegere overeenkomst(en) voldoet, hebben wij het recht, zonder dat verdere ingebrekestelling nodig is, de overige leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd ons recht op vergoeding van schade, kosten en rente.

Artikel 8:    Transport en risico
8.1. De wijze van transport, verzending, verpakking en der­gelijke wordt, als u hiervoor geen aanwij­zing aan Van der Bend geeft, door ons als goed koop­man bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Uw eventuele specifieke wen­sen met betrekking tot trans­port/verzending voeren wij alleen uit als u heeft verklaard de extra kosten hiervoor te zullen betalen.
8.2. Het transport is steeds, ook als franco-levering is overeenge­komen, voor uw rekening en risico, ook wanneer de vervoerder bedingt dat alle ver­voersschaden voor rekening en risico van de afzender komen.
                                                                                                                   ­                  
Artikel 9:    Klachten
9.1. U zult de levering en de verpakking direct bij aflevering (laten) controleren.
9.2. Klachten, waaronder in ieder geval begrepen eventuele beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, dienen uiterlijk 8 (acht) dagen na aflevering schriftelijk bij Van der Bend te zijn ingediend met vermelding van onze pakbon-/afleveringsbon- en /of factuurnummer, onder nauw­keurige beschrijving van de klach­t. Na verloop van deze termijn wordt u geacht de levering respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd en worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen. Voor consumenten geldt de wettelijke klachttermijn, waarbij in dit geval 2 (twee) maanden een redelijke termijn wordt geacht.
9.3. Als de klacht gaat over gebreken die pas bij het gebruik kun­nen blijken, dan geldt voor het melden van de klacht een termijn van 8 (acht) dagen nadat het gebrek is ontdekt dan ­wel redelij­ker­wijs ontdekt had kunnen worden, met een maximum van 2 (twee) maan­den na de factuurdatum.
9.4. Klachten gelden alleen met betrekking tot zaken die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, tenzij het ver­borgen gebreken betreft.
­­9.5. De kwaliteit van de zaken en daarin verwerkte materialen worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van levering voor deze zaken en/of materialen gelden. Geringe, gebruikelijke, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in afmeting, kwaliteit, kleuren, finish, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor klachten opleveren.
9.6. Bij een tijdig ingediende klacht stelt u ons in de gelegenheid de klacht te controleren, bij gebreke waarvan de klacht niet voor behandeling in aanmerking komt.
9.7. Alleen indien en voor ­zover de klacht door ons gegrond wordt bevonden zijn wij verplicht alsnog bin­nen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie te leveren.
 
­­Artikel 10:    Garantie
10.1.Tenzij Van der Bend zelf een garantiecertificaat afgeeft en met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, garan­deren wij de goede werking van de door ons geleverde zaken alleen voor zover deze door onze des­be­treffende leveranciers c.q. fabrikanten aan ons wordt gegarandeerd. Wij zijn nooit tot enige andere prestatie verplicht dan de overdracht van onze rechten ten opzichte van de fabrikant aan u, onder mee­leveren van de betreffende garantiecertificaten.
10.2. De garantie geldt niet als:
-  Fouten of gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door u en/of door u inges­chakelde der­den, nor­male slij­tage of als het andere oor­za­ken betreft dan on­deug­delijkheid van materiaal of fabricage;
- U niet, niet tijdig of niet behoorlijk vol­doet aan een verplichting uit de overeenkomsten en/of deze Voorwaarden.
 
Artikel 11:    Eigendomsvoorbehoud
11.1. De eigendom van de zaken gaat pas op u over bij volledige betaling van alle vordering­en van Van der Bend als tegenprestatie voor door en/of namens ons en/of voor rekening van ons aan u op grond van de overeenkomst geleverde of te leveren zaken. U bent verplicht de geleverde zaken zorgvuldig te behandelen en mag deze niet aan derden afstaan, in pand geven, belenen of (laten) verwijderen totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald, tenzij dit in het kader van een normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
11.2. Ingeval van niet-betaling van een opeisbare vordering en de omstandigheden benoemd in artikel 12 hieronder, hebben wij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst het geleverde als ons eigendom terug te vorderen, onver­minderd onze rechten om ver­goeding te verlangen voor even­tueel verlies of schade.
 
Artikel 12:    Niet-nakoming en beëindiging
12.1. Een overeenkomst kan schriftelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, worden ontbonden als de andere partij, na deugdelijke ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen, waaronder maar niet alleen begrepen betalingsverplichtingen, uit de overeenkomst na te komen na hiervoor een redelijke termijn te hebben gekregen.
12.2. Wij hebben het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen op het moment dat u:
a. een verzoek tot surséance van betaling indient, failliet wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, tot boedelafstand overgaat dan wel beslag op (een deel van) uw eigendom wordt gelegd;
b. overlijdt, overgaat tot staking of (gedeeltelijke) overdracht van uw bedrijf, daaronder begrepen de inbreng van uw bedrijf in een op te richten vennootschap, dan wel u overgaat tot wijziging in de doelstelling van uw bedrijf.
12.3. Wij zijn niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding als gevolg van een beëindiging zoals in artikel 12.2 beschreven.

Artikel 13:    Overmacht
13.1.
 Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet alleen begrepen: werkstaking of uitsluiting, (afkondiging van de staat van) oorlog of beleg, mobilisatie, oproer, brand, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, pandemie, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeekomst verhinderen of belemmeren, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij verplichting jegens u niet meer kunnen nakomen en alle overige van onze wil onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of uitsluiten.
13.2. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden verplichtingen uit een overeenkomst na te komen en hebben wij onder andere het recht om leveringen op te schorten. Als een situatie van overmacht langer dan 1 (een) maand aanhoudt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst op te zeggen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
13.3. Bij beëindiging op grond van artikel 13.2 hebben wij het recht betaling te vorderen van de prestaties die voor de overmachtssituatie reeds zijn uitgevoerd.

Artikel 14:    Privacy/persoonsgegevens
14.1. 
In verband met de uitvoering van de overeenkomst hebben wij het recht om persoonsgegevens van u en uw medewerkers te gebruiken. Het gaat hierbij onder andere maar niet uitsluitend om namen, telefoonnummers en e-mailadressen.
14.2. Wij hebben het recht deze persoonsgegevens te delen met door ons voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Het is deze derden verboden deze persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken.
14.3. Wij hebben verder het recht om persoonsgegevens aan derden openbaar te maken in verband met de verkoop, overdracht of levering van (een deel van) onze onderneming in het kader van een audit. Wij zorgen er voor dat de derde partij vertrouwelijkheid zal bewaren met betrekking tot de persoonsgegevens en dat deze partij voldoet aan de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen en onze aanwijzingen.
14.4. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, wordt verwezen naar het Privacybeleid van Van der Bend, te vinden via https://www.vanderbend.nl/privacy-policy

Artikel 15:    Aansprakelijkheid
15.1. Tenzij dwin­gendrechtelijke bepalin­gen anders bepalen, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 10 genoemde garantieverplichting.
15.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor en daarmee niet verplicht tot vergoeding van directe of indirecte schade van welke aard dan ook, waaronder in ieder geval maar niet alleen begrepen bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen zowel bij u als bij derden ontstaan door gebreken aan verkochte en geleverde zaken, terwijl wij evenmin de verplichting hebben gebreken te herstellen, die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundige of foutieve behandeling en/of overmatige belasting.
15.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt wordt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor u het heeft aangeschaft.
15.4. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden met betrekking tot door ons geleverde zaken, tenzij in een gerechtelijke procedure komt vast te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van grote nalatigheid van onze kant en u bovendien aantoont dat u in deze geen enkel verwijt treft.
15.5. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn. Als om welke reden dan ook geen uitkering uit onze aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van ons beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat wij u in de voorafgaande 12 (twaalf) maanden in rekening hebben gebracht. De totale aansprakelijkheid zal in dat geval nooit meer bedragen dan € 10.000,-- (tienduizend euro).
15.6. Ten aanzien van consumenten geldt bovenstaande uitsluiting respectievelijk beperking van aanprakelijkheid slechts voor zover wettelijk toegestaan.
 
Artikel 16:    Toepasselijk recht en geschillen
16.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van en rechtshandelingen met Van der Bend is Neder­lands recht van toepassing.
16.2. Wij en u zullen onze geschillen bij voorkeur minnelijk oplossen.
16.3. Als wij een geschil niet binnen redelijke termijn minnelijk kunnen oplossen dan zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij beslecht worden door de rechter in het arrondissement waar Van der Bend is gevestigd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter aanwijzen.